راهنمای روش های آبیاری نوین

تجهیزات آبیاری

آبیاری موضعی و بارانی

آبیاری بارانی

سیستم بارانی عموماٌ براي زراعت به كار ميروند. در این روش تمام سطح زمين خيس مي شود

آبیاری موضعی

در این روش انتقال و توزیع آب مستقیما در ناحیه ریشه گیاه قرار می گیرد

وسایل خروجی آب

واحد آبياري كوچك ترين محدوده از گستره يك شبكه آبياري تحت فشار است

واحد آبیاری

واحد آبياري كوچك ترين محدوده از گستره يك شبكه آبياري تحت فشار است

شبکه خطوط لوله

به مجموعه خطوط لوله اي كه انتقال آب از منبع و توزيع آن در گستره شبكه آبياري تحت فشار را به عهده دارد، شبكه خطوط لوله اطلاق مي شود

ایستگاه پمپاژ

نصب و اجراي ايستگاه پمپاژ و تجهيزات مربوطه

تجهیزات تصفیه آب

با توجه به كوچك بودن روزنه خروجي آب در روشهاي آبياري تحت فشار مخصوصاً روش هاي آبياري موضعي و به منظور جدا كردن مواد معلق موجود در آب آبياري ، از تجهيزات تصفيه استفاده می شود

سایر دستگاه های مورد نیاز

به منظور اتصال لوله ها به هم، کنترل شبکه و فراهم نمودن قابليت هايی چون کودپاشی و سم پاشی، دستگاه هايی به شبکه اضافه می شود