شما در این صفحه می توانید نرم افزار ها ی کاربدی را دریافت کنید

شا می توانید با کلیک بر روی نرم افزار مورد نظر آنرا دانلود نمایید


Adobe Reader talwin ( نرم افزار تعیین بافت خاک )
Adobe flash player  
AtuCAD2021  
Photoshope  
SAS  
SPSS  

 

 

شما در این صفحه می توانید نرم افزار ها ی کاربدی را دریافت کنید