روش های آبیاری


روش های نوین آبیاری در کشاوری دریافت
آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار
 دریافت
 مدیریت و نگهداری سامانه ها و شبکه های آبیاری
 دریافت
 بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشهاي جدید آبیاري توسط کشاورزان:مورد غرب شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی دریافت
اصول و مبانی بکارگیری و بهره برداری از سیستم های آبیاری تحت فشار درفضاهای سبز شهری
دریافت
تأثیرروشهاي مختلف کم آبیاري برعملکرد وکارآیی مصرف آب گندم رقم پارسی
دریافت
بررسی مسائل و مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری قطره ای شهرستان خرم آباد
دریافت
تحلیل نتایج مطالعات ارزیابي تغییر سیستم آبیاري سطحي به آبیاري تحت فشار در شبکههاي فرعي آبیاري اراضي 550000هکتاري مؤسسه جهاد نصر دراستان خوزستان
دریافت
حذف آرسنیک از آب آشامیدنی به روش اسمز معکوس
دریافت
حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با روش نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی دریافت

روش های آبیاری