آفات و بیماری های گیاهی

شما می توانید مقالات مورد نظر را دریافت کنید


بیماری های گیاهی دریافت
 رديابي و شناسائي عوامل قارچي مولد زوال مو بر اساس تکنيک پي سي آر در باغات انگور خراسان شمالي  دریافت
 آفات و بیماری های مهم انگور
 دریافت
 فن آوری استفاده از مواد طبیعی گیاهیبا تاکید بر مدیریت بیماری آتشک
 دریافت
 مدیریت بیولوؤیکی آفات و بیماری های گیاهی
 دریافت
 تغییرهاي اقلیمی و بیماريهاي گیاهی  دریافت
 اثرات دورکنندگی و ضد تخمگذاري اسانس گیاهان شمعدانی، باریجه و درمنه روي بالغین سفیدبالک  دریافت

آفات و بیماری های گیاهی