طراحی پروژه های آبیاری نواری


آبیاری نواری

آبیاری تیپ نواریجزو سیستمهای آبیاری تحت فشار محسوب میگردد که برای کارکردو آبدهی مناسب و یکنواخت لوله های تیپ،

به فشار 5/0 تا 2 اتمسفر )بسته به ضخامت نوارهای تیپنیازمند میباشد. این فشار که توسط ایستگاه پمپاژ تامین میگردد،

برای انواع کشت های ردیفی نظیر صیفیجات و یا گندم لازم است. با توجه به اینکه نوار آبیاری تیپ به فشار آب زیادیاحتیاج ندارد، در مزارع دارای پستی و بلندی نیز بدون نیاز به تسطیح دقیق زمین قابل استفادهاست.

نوار آبیاری تیپ را میتوان در هنگام کشت و به صورت دستی یا مکانیزه )با استفاده ازتراکتور

( در زمین نصب نمود.برای اجرای این روش، ابتدا آب برداشت شده از چاه یا هر منبع آبی دیگر، بایستی از ایستگاهپمپاژ و فیلترها عبور نماید.

در حین عبور ازفیلترهای شنی و دیسکی، ذرات ریز معلق و گل والی احتمالی موجود در آب، گرفته شده و پس از ایجاد و تنظیم فشار مورد نیاز و عبور آب از
لوله های اصلی و فرعی پلیاتیلن، وارد نوارهای آبیاری تیپ میشود.

حذف ذرات ریز و معلق آبتوسط فیلترها برای جلوگیری از گرفتگی لوله ها و ایجاد یکنواختی در خروج آب و باال بردن عمرمفید نوارهای آبیاری تیپ موثر است.

 

مزایای آبیاری به روش تیپ:

 در آبیاری تیپ، سرعت باد و پستی و بلندی زمین نمیتواند مانع عدم یکنواختی پخش آب در مزرعه شود.

حداکثر شیب توصیه شده در این روش 1
درصد 10 در هزار.

آبیاری به روش تیپ مانع از جاریشدن آب در سطح مزرعه میشود.

همچنین تبخیر آب از سطح زمین نسبت به سایر سیستمهای آبیاری کمتر میشود.بنابراین مصرف آب توسط علفهای هرز به حداقل رسیده و کنترل علفهای هرزو بیماری های مزرعه سادهتر میشود.

علاوه بر این، بخش عمده آبی که به زمینداده میشود، به مصرف تعرق گیاه رسیده و

در نتیجه شاخص کارایی مصرف آب افزایش مییابد؛ در این روش، ناحیه ریشه گیاه

از نظر جذب آب و مواد غذایی در وضعیت مطلوبی قرار خواهد گرفت و بنابراین پاسخ مثبت گیاه به آبیاری با این روش بیشتر از سایر روشها خواهد بود.

در صورت اتوماتیک بودن سیستم آبیاری تیپ، هزینه های کارگری برای آبیاری مزرعه حذف میشوند.

در شرایط غیراتوماتیک نیز هزینه های کارگری به مراتب کمتر از روشهای غرقابی است؛

در صورت استفاده از این سیستم در آبیاری گوجه فرنگی و سبزیجات برگی،هزینه های مربوط به احداث جوی و پشته کاهش مییابد.

همچنین بدلیل حذفشدن جوی و پشته ها، به سطح مفید مزرعه افزوده شده و

در نتیجه با بالا رفتن تعداد بوته در واحد سطح، میزان عملکرد محصول نیز افزایش مییابد؛

تزریق کودهای محلول در این روش به خوبی و به میزان بکنواخت در سطحمزرعه ممکن میگردد.

به دلیل کشت منظم در این روش امکان حرکت ماشین آلات سمپاشی و غیره در بین ردیفهای گیاهان میسر میباشد؛

از سوختگی برگها جلوگیری میشود و تلفات ناشی از خیسشدن برگ های گیاه به حداقل ممکن خواهد رسید.

 

هلدينگ تكنولوژي كشاورزي و بازرگاني فارس با داشتن كادري مجرب و متخصص آمادگي طراحي پروژه هاي اجرا آبیاری نواری در مساحت هاي بالارا دارد

طراحی پروژه های آبیاری نواری

هلدينگ تكنولوژي كشاورزي و بازرگاني فارس -آبیاری نواری