معرفی برخی پروژه های آبیاری

اجرای سیستم آبیاری نوین

مشاوره، طراحی، نقشه برداری، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه

بهره برداری از باغ انگور

مشاوره، طراحی، نقشه برداری، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه

بهره برداری از زمین زراعی 5 هکتاری طالبی

مشاوره، طراحی، نقشه برداری، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه

بهره برداری از با غ 5 هکتاری پسته

مشاوره، طراحی، نقشه برداری، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه

بهره برداری اززمین زراعی 10 هکتاری ذرت

مشاوره، طراحی، نقشه برداری، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه

بهره برداری از باغ 30 هکتاری پسته

مشاوره، طراحی، نقشه برداری، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه

بهره برداری از باغ 45 هکتاری پسته

مشاوره، طراحی، نقشه برداری، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه

بهره برداری از باغ 5 هکتاری انگور

مشاوره، طراحی، نقشه برداری، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه