معرفی برخی پروژه های گلخانه

اجرای گلخانه 1/5 هکتاری کشت فلفل دلمه ای رنگی

مشاوره و نظارت بر ساخت گلخانه

اجرای گلخانه 2 هکتاری کشت خیار

مشاوره ,طراحی ,نظارت و اجرای گلخانه

اجرای گلخانه 5000 مترمربعی کشت نشاء

مشاوره ,طراحی ,تامین تجهیزات و اجرای گلخانه