شوری خاک و آب

شما می توانید مقالات مورد نظر را دریافت کنید


بررسی تأثیر تنش شوري بر برخی ویژگیهاي رشد و میزان تجمع یونی در گیاه اشنان
 دریافت
تأثير مقدار و شوری آب بر شوری خاک و رشد و غلظت عناصر غذايی اسفناج در گلدان دریافت
تاثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو رقم برنج در شرایط گلخانه
دریافت
تاثیرتنش شوري بر برخی ویژگیهاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهاررقم کلزا
دریافت
تأثیرتنش هاي خشکی و شوري بر جوانه زنی بذر گیاه قدومه
دریافت
اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه گشنیز
دریافت
تاثیر بکار گیری ذرات نانو نقره در تحمل به شوری گیاه ریحان در مرحله جوانه زنی در شرایط آزمایشگاهی
 دریافت

شوری خاک و آب