فرسایش و حفاظت خاک

شما می توانید مطالب مورد نظر خود را دریافت کنید


برآورد مکانی فرسایش خاک کشور ایران با استفاده از مدل RUSLE دریافت
 مروري بر عوامل موثر بر فرسایش آبی خاك در ایران  دریافت
 تهية نقشة خطر فرسايش واقعي خاك با استفاده از مدل كٌرين اصلاح شده  دریافت
 ارزیابی و پهنه بندی مخاطره ی فرسایش خاک در حوضه ی آبریز الشتر  دریافت
 ضرورت طراحی برنامه جامع پایش فرسایش خاك کشور  دریافت
 اولويت بندي زيرحوزههاي آبخيز هراز بهمنظور عمليات حفاظت آب و خاک بر مبناي
پارامترهاي مورفومتري و کاربري اراضي
 دریافت
عوامل مؤثر بر پذیرش فعالیتهاي حفاظت خاك در بین کشاورزان شهرستان گرمسار
 دریافت
 پهنه بندی فرسايش در حوضه آبخيز کرمان با استفاده از سه مدل EPM ،BLMو Fargas  دریافت

فرسایش و حفاظت خاک