کشت گلخانه

شما می توانید مطالب مورد نظر خود را دریافت کنید


برنامه ريزي آبياري گوجه فرنگي گلخانه اي با استفاده از تشت تبخير کلاسA دریافت
تاثیرکیفیت خاک و آب بر درآمد و سودآوری تولید محصولات خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای
 دریافت
اثر بسترهاي بدون خاك بر کیفیت میوه چهار رقم گوجه فرنگی گلخانه اي
 دریافت
کابرد روش پیوند زدن در مدیریت  بیماری های خاکزاد گوجه فرنگی گلخانه ای
 دریافت
اثر سيستم هاي مختلف تربيت بوته بر رشد، عملکرد و کيفيت خيار گلخانهاي رقم گوهر دریافت
تأثير تنش رطوبتي بر شاخص هاي رشد و عملكرد خيار گلخانه اي
دریافت
بررسي اثر بسترهاي كشت بر صفات كمي و كيفي سه رقم فلفل دلمهاي درسيستم كشت بدون خاك
 دریافت
راهنمای کشت فلفل دلمه ای
 دریافت

کشت گلخانه